Betalingsvoorwaarden

Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer ergotherapie in aanmerking komt voor vergoeding van de zorgverzekeraar. Zie hiervoor tabblad vergoeding.

Wanneer u verhinderd bent op de dag/tijd van de gemaakte afspraak dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden. Bij te laat afmelden kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Bij geen thuis op de dag/tijd van afspraak kunnen eveneens de kosten van de behandeling en ook de kosten van het huisbezoek worden doorberekend.

De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Blijft de betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de ergotherapeut gerechtigd over het openstaande verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de cliënt in verzuim is, is de ergotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle kosten komen voor rekening van de cliënt.